Darilni bon za najem ali nakup poročne obleke 10 x 100 eur

🍀 N A G R A D N A I G R A 🍀
Včeraj zvečer smo z veseljem ugotovili, da je v času karantene poskočilo število všečkov naše strani za več kot 200! In s tem prekoračilo prvih 1000 👏👏👏
Najlepše se zahvaljujemo vsem, ki nas spremljate, nas podpirate in navdihujete in nam omogočite, da smo del vaše pravljice.🙏
Odločili smo se, da teh 1000 všečkov spremenimo v 1000,00 eur. Kaj?? Je to res? DA! 💣
Desetim osebam bomo podarili vrednostni bon v višini 100,00 eur. 
ZA SODELOVANJE NAKUP NI POTREBEN! Splošni pogoji sodelovanja so objavljeni spodaj.
Nagradna igra se zaključi: 30.05. 2020 ob 24.00
Nagrajenec bo objavljen: 01. 06. 2020 na strani Memento poročna galerija
VAŠ MEMENTO TEAM 😘

SPLOŠNI POGOJI:

Splošna pravila in pogoji nagradne igre

 1. Uvodne določbe

Organizator nagradne igre je podjetje Aksion, Urška Sodec Bedrač s.p., Izlake 3, 1411 Izlake, ID za DDV: SI93634510

(v nadaljevanju organizator).

Udeleženec v žrebu nagradne igre je fizična oseba, ki izpolnjuje pogoje iz 2. točke teh pravil.

Izžrebanec je udeleženec nagradne igre, ki:

– izpolnjuje pogoje za sodelovanje v nagradni igri,

– je sprejel pogoje za sodelovanje v nagradni igri,

– je bil izžreban za nagrado v skladu s temi pravili.

Nagrajenec je izžrebanec, ki nagrado dejansko prejme oziroma prevzame potem, ko je ob

prevzemu nagrade predložil organizatorju listine, navedene v nadaljnjih točkah teh pravil.

 1. Pogoji sodelovanja

V nagradni igri lahko sodelujejo vse polnoletne fizične osebe s stalnim bivališčem v Republiki

Sloveniji, ki sprejemajo ta splošna pravila in pogoje sodelovanja.

 1. Kako sodelovati v nagradni igri 10 x 100 eur

Za uspešno sodelovanje v nagradni igri morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:

Vsak prejemnik organizatorjevega nagradnega darilnega bona mora:

 1. 👉Všečkati in deli FB objavo
 2. 👉Všečkaj FB stran Memento poročna galerija
 3. 👉V komentar označiti 3 osebe, ki bi bile prav tako vesele takšne nagrade.

ZA SODELOVANJE NAKUP NI POTREBEN!

Za sodelovanje v nagradni igri mora vsak udeleženec izpolnjevati pogoje iz točke 2. splošnih pravil

in pogojev sodelovanja.

 1. Žrebanje nagrad

Žrebanje bo potekalo po koncu promocijskih aktivnostih. Srečnega nagrajenca/ nagrajenko bomo izžrebali 1.6.2020, v prostorih Poročne galerije Memento in njegovo/njeno ime objavili na FB strani Memento poročna galerija in na spletni strani www.mementogalerija.si

Žrebanje bodo opravili predstavniki organizatorja. Žrebanje se opravi ročno med vsemi oddanimi

nagradnimi kuponi.

O žrebanju se vodi zapisnik, ki vsebuje podatke o:

– datumu, uri in kraju žrebanja,

– izžrebancu in nagradi (vrednostnem bonu v višini 100 €),

– uri zaključka žrebanja.

Zapisnik podpišejo člani komisije in je zavezujoč za organizatorja ter vse udeležence nagradne

igre.

Organizator nagradne igre si pridržuje pravico, da nagrade ne podeli, če se ugotovi, da izžrebana

oseba (a) ne izpolnjuje pogojev, določenih s temi pravili, (b) ne spoštuje teh pravil, (c) je bila

izžrebana v nasprotju s temi pravili, (č) ni podala svojih resničnih osebnih podatkov.

Rezultati nagradnega žrebanja so dokončni. Pritožba ni mogoča.

 1. Nagradni sklad

Med udeleženci nagradne igre bo organizator izžrebal nagrado “vrednostni bon v višini 100 €” za

plačilo blaga organizatorja. Vrednostne bone bodo lahko posamezniki unovčili v Poročni galeriji Memento, Letališka c. 3, 1000 Ljubljana za nakup ali najem poročne obleke.

Vrednost bona vsebuje DDV. Bona ni mogoče zamenjati ali unovčiti za denar.

Za posamezno blago lahko koristite največ en bon. Boni niso namenjeni pravnim osebam in samostojnim podjetnikom.

Denarno izplačilo nagrade ni mogoče, nagrada ni prenosljiva na tretjo osebo, prav tako ni možna

zamenjava nagrade. Vrednostni bon ima omejen rok unovčitve in sicer bon velja do 1.9.2020.

 1. Obvestilo in prevzem nagrad

Izžrebanci vrednostnega bona bodo o prejetju in načinu prevzema nagrad obveščeni preko

navadne ali elektronske pošte ali telefona.

Pogoj za prejem nagrade je, da izžrebanec organizatorju v 15. dneh po prejemu obvestila, v

vsakem primeru pa pred izročitvijo nagrade, pošlje po elektronski pošti naslednje osebne podatke:

ime, priimek, naslov stalnega oz. začasnega prebivališča, davčno številko in davčno izpostavo.

Elektronsko obvestilo o tem, da je bil udeleženec izžreban, s pozivom, kaj mora organizatorju

nagradne igre predložiti, bo organizator poslal izžrebancu na elektronski naslov oz. po navadni

poštni na naslov, ki ga je podal. V primeru, da izžrebanec pravočasno ne posreduje točnih in

pravilnih zahtevanih podatkov, izgubi pravico do nagrade, organizator pa je prost svoje obveznosti

glede izročitve nagrad takim izžrebancem. Nagrade se torej v takem primeru ne podeli.

Podelitev nagrad se lahko organizira kot javni dogodek. S sodelovanjem v tej nagradni igri

udeleženec dovoljuje, da se v primeru, da je izžreban, lahko njegovo ime in priimek brezplačno objavijo in uporabijo v avdio, foto in video materialu organizatorja. Osebe, ki jim je bila

delno ali v celoti odvzeta poslovna sposobnost, lahko nagrado prejmejo le na podlagi pisne

odobritve zakonitega zastopnika. Pisna odobritev je lahko podana po tem, ko izžrebanec prejme

obvestilo o nagradi, priloženo pa ji mora biti tudi dokazilo, da jo podaja upravičena oseba. Ob

prevzemu nagrade, poslane po pošti oz. ob osebnem prevzemu, se je izžrebanec dolžan izkazati v

skladu s predpisi, ki veljajo za prevzem priporočenih poštnih pošiljk oz. z veljavnim osebnim

dokumentom.

 1. Davki in akontacija dohodnine

Plačilo vseh davkov od nagrad (vključno z DDV-jem) je odgovornost organizatorja.

Organizator bo dobitnikom nagrade poslal potrdilo v skladu z zakonom o dohodnini in pravilnikom

o dostavi podatkov za odmero dohodnine. Organizator je dolžan prijaviti vrednost nagrade Finančni

upravi za potrebe odmere dohodnine nagrajenca in odvesti akontacijo dohodnine. Pred

prevzemom nagrade je izžrebanec dolžan izpolniti izjavo o prevzemu nagrade in posredovati

davčno številko. Organizator ni odgovoren za davke, ki se lahko pojavijo v povezavi s kakšnimi

drugimi nagradami.

V kolikor izžrebanec nagrade ne prevzame do 16.06.2020 ali ne izpolni vseh obveznosti,

navedenih v tej točki, se šteje, da izžrebanec nagrade ne želi sprejeti ter je tako organizator v

razmerju do izžrebanca prost vseh obveznosti po tej nagradni igri in pridobi pravico z nagrado

razpolagati v kakršenkoli drug namen.

 1. Odgovornost

Organizator ne nosi nobene odgovornosti, niti ne sodeluje v sporih okrog lastništva izžrebane

nagrade. Vsi spori povezani s pravicami v zvezi z lastništvom izžrebanih nagrad ne bodo imeli

nobenega vpliva na pravilo, da organizator dodeli nagrado tisti osebi, ki je izpolnila vse potrebno za udeležbo pri nagradni igri.

Če se nagrajenec nagradi kljub vsemu odpove, po tem ko je že potrdil prejem nagrade ali

organizator iz razlogov, določenih v teh pravilih, nagrade ne podeli, organizator ni dolžan izžrebati

novega nagrajenca oziroma podeliti nagrade drugemu udeležencu nagradne igre.

 1. Uporaba osebnih podatkov in preklic sodelovanja

Seznam nagrajencev hrani organizator. S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec nagradne igre

dovoli organizatorju zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov, skladno z

Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. I. RS, št. 86/2004, 67/2007).

S podanim soglasjem udeleženec nagradne igre dovoljuje Aksion, Urški Sodec Bedrač s.p., da kot organizator obdeluje zbrane osebne podatke za namene nagradne igre, za statistično obdelavo podatkov,

raziskave trga, ter za pošiljanje različnega promocijskega gradiva. Za namene obveščanja

posameznik dovoljuje uporabo različnih komunikacijskih kanalov, kot npr.: telefon, osebna pošta,

elektronska pošta in drugo. Navedene podatke lahko organizator obdeluje za lastne potrebe do

preklica privolitve oz. do časa, ko podatki več ne bodo služili svojemu namenu. V času upravljanja

osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda in ažuriranja podatkov v bazi podatkov.

Organizator nagradne igre vse osebne podatke varuje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo

osebnih podatkov. Osebne podatke lahko uporablja izključno za namene, za katere so bili

pridobljeni.

Sodelujoči lahko kadarkoli zahteva odstranitev (preklic) registracije in sodelovanja v nagradni igri.

Odstranitev mora sodelujoči zahtevati s poslanim elektronskim poročilom na naslov

info@mementogalerij.si. V tem primeru se sodelujoči tudi izključi iz nadaljnjega sodelovanja v

nagradni igri in vseh namenov obdelave, ki iz nagradne igre izhajajo.

 1. Pravila nagradne igre

Pravila nagradne igre so na ogled in na razpolago na organizatorjevi spletni strani:

www.mementogalerija.si in fizično v prostorih Memento poročna galerija.

Udeleženci v nagradni igri so s pravili seznanjeni in se zavezujejo, da se bodo ravnali v skladu s

pravili nagradne igre. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v

odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki.

 1. Hramba dokumentacije

Dokumentacijo v zvezi z nagradno igro hrani organizator, in sicer:

– dokumentacija v zvezi z organizacijo in izvedbo nagradne igre, kakor tudi ta pravila, se hrani v

prostorih organizatorja nagradne igre tri (3) leta,

– dokumentacija v zvezi z nagrajenci (obvestila o osebnih podatkih, davčna dokumentacija) se

hrani v skladu z veljavnimi davčnimi in računovodskimi predpisi.

Po preteku zgoraj navedenih rokov organizator nagradne igre dokumentacijo uniči v skladu s

svojimi internimi akti.

Aksion, Urška Sodec Bedrač s.p.

Izlake 3

1410 Izlake

Leave a Comment