fbpx
0 komentarji

🍀 N A G R A D N A I G R A 🍀
Včeraj zvečer smo z veseljem ugotovili, da je v času karantene poskočilo število všečkov naše strani za več kot 200! In s tem prekoračilo prvih 1000 👏👏👏
Najlepše se zahvaljujemo vsem, ki nas spremljate, nas podpirate in navdihujete in nam omogočite, da smo del vaše pravljice.🙏
Odločili smo se, da teh 1000 všečkov spremenimo v 1000,00 eur. Kaj?? Je to res? DA! 💣
Desetim osebam bomo podarili vrednostni bon v višini 100,00 eur. 
ZA SODELOVANJE NAKUP NI POTREBEN! Splošni pogoji sodelovanja so objavljeni spodaj.
Nagradna igra se zaključi: 30.05. 2020 ob 24.00
Nagrajenec bo objavljen: 01. 06. 2020 na strani Memento poročna galerija
VAŠ MEMENTO TEAM 😘

SPLOŠNI POGOJI:

Splošna pravila in pogoji nagradne igre

 1. Uvodne določbe

Organizator nagradne igre je podjetje Aksion, Urška Sodec Bedrač s.p., Izlake 3, 1411 Izlake, ID za DDV: SI93634510

(v nadaljevanju organizator).

Udeleženec v žrebu nagradne igre je fizična oseba, ki izpolnjuje pogoje iz 2. točke teh pravil.

Izžrebanec je udeleženec nagradne igre, ki:

– izpolnjuje pogoje za sodelovanje v nagradni igri,

– je sprejel pogoje za sodelovanje v nagradni igri,

– je bil izžreban za nagrado v skladu s temi pravili.

Nagrajenec je izžrebanec, ki nagrado dejansko prejme oziroma prevzame potem, ko je ob

prevzemu nagrade predložil organizatorju listine, navedene v nadaljnjih točkah teh pravil.

 1. Pogoji sodelovanja

V nagradni igri lahko sodelujejo vse polnoletne fizične osebe s stalnim bivališčem v Republiki

Sloveniji, ki sprejemajo ta splošna pravila in pogoje sodelovanja.

 1. Kako sodelovati v nagradni igri 10 x 100 eur

Za uspešno sodelovanje v nagradni igri morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:

Vsak prejemnik organizatorjevega nagradnega darilnega bona mora:

 1. 👉Všečkati in deli FB objavo
 2. 👉Všečkaj FB stran Memento poročna galerija
 3. 👉V komentar označiti 3 osebe, ki bi bile prav tako vesele takšne nagrade.

ZA SODELOVANJE NAKUP NI POTREBEN!

Za sodelovanje v nagradni igri mora vsak udeleženec izpolnjevati pogoje iz točke 2. splošnih pravil

in pogojev sodelovanja.

 1. Žrebanje nagrad

Žrebanje bo potekalo po koncu promocijskih aktivnostih. Srečnega nagrajenca/ nagrajenko bomo izžrebali 1.6.2020, v prostorih Poročne galerije Memento in njegovo/njeno ime objavili na FB strani Memento poročna galerija in na spletni strani www.mementogalerija.si

Žrebanje bodo opravili predstavniki organizatorja. Žrebanje se opravi ročno med vsemi oddanimi

nagradnimi kuponi.

O žrebanju se vodi zapisnik, ki vsebuje podatke o:

– datumu, uri in kraju žrebanja,

– izžrebancu in nagradi (vrednostnem bonu v višini 100 €),

– uri zaključka žrebanja.

Zapisnik podpišejo člani komisije in je zavezujoč za organizatorja ter vse udeležence nagradne

igre.

Organizator nagradne igre si pridržuje pravico, da nagrade ne podeli, če se ugotovi, da izžrebana

oseba (a) ne izpolnjuje pogojev, določenih s temi pravili, (b) ne spoštuje teh pravil, (c) je bila

izžrebana v nasprotju s temi pravili, (č) ni podala svojih resničnih osebnih podatkov.

Rezultati nagradnega žrebanja so dokončni. Pritožba ni mogoča.

 1. Nagradni sklad

Med udeleženci nagradne igre bo organizator izžrebal nagrado “vrednostni bon v višini 100 €” za

plačilo blaga organizatorja. Vrednostne bone bodo lahko posamezniki unovčili v Poročni galeriji Memento, Letališka c. 3, 1000 Ljubljana za nakup ali najem poročne obleke.

Vrednost bona vsebuje DDV. Bona ni mogoče zamenjati ali unovčiti za denar.

Za posamezno blago lahko koristite največ en bon. Boni niso namenjeni pravnim osebam in samostojnim podjetnikom.

Denarno izplačilo nagrade ni mogoče, nagrada ni prenosljiva na tretjo osebo, prav tako ni možna

zamenjava nagrade. Vrednostni bon ima omejen rok unovčitve in sicer bon velja do 1.9.2020.

 1. Obvestilo in prevzem nagrad

Izžrebanci vrednostnega bona bodo o prejetju in načinu prevzema nagrad obveščeni preko

navadne ali elektronske pošte ali telefona.

Pogoj za prejem nagrade je, da izžrebanec organizatorju v 15. dneh po prejemu obvestila, v

vsakem primeru pa pred izročitvijo nagrade, pošlje po elektronski pošti naslednje osebne podatke:

ime, priimek, naslov stalnega oz. začasnega prebivališča, davčno številko in davčno izpostavo.

Elektronsko obvestilo o tem, da je bil udeleženec izžreban, s pozivom, kaj mora organizatorju

nagradne igre predložiti, bo organizator poslal izžrebancu na elektronski naslov oz. po navadni

poštni na naslov, ki ga je podal. V primeru, da izžrebanec pravočasno ne posreduje točnih in

pravilnih zahtevanih podatkov, izgubi pravico do nagrade, organizator pa je prost svoje obveznosti

glede izročitve nagrad takim izžrebancem. Nagrade se torej v takem primeru ne podeli.

Podelitev nagrad se lahko organizira kot javni dogodek. S sodelovanjem v tej nagradni igri

udeleženec dovoljuje, da se v primeru, da je izžreban, lahko njegovo ime in priimek brezplačno objavijo in uporabijo v avdio, foto in video materialu organizatorja. Osebe, ki jim je bila

delno ali v celoti odvzeta poslovna sposobnost, lahko nagrado prejmejo le na podlagi pisne

odobritve zakonitega zastopnika. Pisna odobritev je lahko podana po tem, ko izžrebanec prejme

obvestilo o nagradi, priloženo pa ji mora biti tudi dokazilo, da jo podaja upravičena oseba. Ob

prevzemu nagrade, poslane po pošti oz. ob osebnem prevzemu, se je izžrebanec dolžan izkazati v

skladu s predpisi, ki veljajo za prevzem priporočenih poštnih pošiljk oz. z veljavnim osebnim

dokumentom.

 1. Davki in akontacija dohodnine

Plačilo vseh davkov od nagrad (vključno z DDV-jem) je odgovornost organizatorja.

Organizator bo dobitnikom nagrade poslal potrdilo v skladu z zakonom o dohodnini in pravilnikom

o dostavi podatkov za odmero dohodnine. Organizator je dolžan prijaviti vrednost nagrade Finančni

upravi za potrebe odmere dohodnine nagrajenca in odvesti akontacijo dohodnine. Pred

prevzemom nagrade je izžrebanec dolžan izpolniti izjavo o prevzemu nagrade in posredovati

davčno številko. Organizator ni odgovoren za davke, ki se lahko pojavijo v povezavi s kakšnimi

drugimi nagradami.

V kolikor izžrebanec nagrade ne prevzame do 16.06.2020 ali ne izpolni vseh obveznosti,

navedenih v tej točki, se šteje, da izžrebanec nagrade ne želi sprejeti ter je tako organizator v

razmerju do izžrebanca prost vseh obveznosti po tej nagradni igri in pridobi pravico z nagrado

razpolagati v kakršenkoli drug namen.

 1. Odgovornost

Organizator ne nosi nobene odgovornosti, niti ne sodeluje v sporih okrog lastništva izžrebane

nagrade. Vsi spori povezani s pravicami v zvezi z lastništvom izžrebanih nagrad ne bodo imeli

nobenega vpliva na pravilo, da organizator dodeli nagrado tisti osebi, ki je izpolnila vse potrebno za udeležbo pri nagradni igri.

Če se nagrajenec nagradi kljub vsemu odpove, po tem ko je že potrdil prejem nagrade ali

organizator iz razlogov, določenih v teh pravilih, nagrade ne podeli, organizator ni dolžan izžrebati

novega nagrajenca oziroma podeliti nagrade drugemu udeležencu nagradne igre.

 1. Uporaba osebnih podatkov in preklic sodelovanja

Seznam nagrajencev hrani organizator. S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec nagradne igre

dovoli organizatorju zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov, skladno z

Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. I. RS, št. 86/2004, 67/2007).

S podanim soglasjem udeleženec nagradne igre dovoljuje Aksion, Urški Sodec Bedrač s.p., da kot organizator obdeluje zbrane osebne podatke za namene nagradne igre, za statistično obdelavo podatkov,

raziskave trga, ter za pošiljanje različnega promocijskega gradiva. Za namene obveščanja

posameznik dovoljuje uporabo različnih komunikacijskih kanalov, kot npr.: telefon, osebna pošta,

elektronska pošta in drugo. Navedene podatke lahko organizator obdeluje za lastne potrebe do

preklica privolitve oz. do časa, ko podatki več ne bodo služili svojemu namenu. V času upravljanja

osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda in ažuriranja podatkov v bazi podatkov.

Organizator nagradne igre vse osebne podatke varuje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo

osebnih podatkov. Osebne podatke lahko uporablja izključno za namene, za katere so bili

pridobljeni.

Sodelujoči lahko kadarkoli zahteva odstranitev (preklic) registracije in sodelovanja v nagradni igri.

Odstranitev mora sodelujoči zahtevati s poslanim elektronskim poročilom na naslov

info@mementogalerij.si. V tem primeru se sodelujoči tudi izključi iz nadaljnjega sodelovanja v

nagradni igri in vseh namenov obdelave, ki iz nagradne igre izhajajo.

 1. Pravila nagradne igre

Pravila nagradne igre so na ogled in na razpolago na organizatorjevi spletni strani:

www.mementogalerija.si in fizično v prostorih Memento poročna galerija.

Udeleženci v nagradni igri so s pravili seznanjeni in se zavezujejo, da se bodo ravnali v skladu s

pravili nagradne igre. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v

odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki.

 1. Hramba dokumentacije

Dokumentacijo v zvezi z nagradno igro hrani organizator, in sicer:

– dokumentacija v zvezi z organizacijo in izvedbo nagradne igre, kakor tudi ta pravila, se hrani v

prostorih organizatorja nagradne igre tri (3) leta,

– dokumentacija v zvezi z nagrajenci (obvestila o osebnih podatkih, davčna dokumentacija) se

hrani v skladu z veljavnimi davčnimi in računovodskimi predpisi.

Po preteku zgoraj navedenih rokov organizator nagradne igre dokumentacijo uniči v skladu s

svojimi internimi akti.

Aksion, Urška Sodec Bedrač s.p.

Izlake 3

1410 Izlake

0 komentarji

Ni je bolj nežne, romantične lokacije za poroko, kot je vrt. Nežni zvoki čivkanja ptic, vonj dišečega cvetja in cvetoča mirnost v zraku – idila. Ni čudno, da so raziskave pokazale, da tisti, ki preživijo veliko časa na vrtu, živijo dlje, kar nam kar ponuja vprašanje: zakaj si ne bi želeli vrtne poroke?

Biti obkrožen z naravo na dan, ki je eden izmed najpomembnejših v tvojem življenju.

Za po poti do oltarja, med bujnim rastlinjem in po mehki zelenici, boste želeli zbrati obleko, ki dopolnjuje zunanje okolje. K sreči je to mogoče doseči z več podrobnostmi, vključno s silhuetami oblek, teksturo tkanine in sanjskimi dotiki, kot so cvetlična aplikacija ali nežne perlice.

Odkrijte 7 poročnih oblek Tine Valerdi, ki so popolnoma primerne za vrtno poroko.

Zračni til

Nekaj je na tem, kako sončna svetloba pronica skozi til. Zato je ta zračna tkanina kot nalašč za vrtno poroko. Naša obleka Daria je čudovita kombinacija padajočega tila in ozkega pasu iz bleščic. Lahka, preprosta in elegantna v 5 barvah. Poroka na Bledu, na vrtu čudovite vile…si predstavljate?#Bledporoka

https://mementogalerija.si/product/daria-porocna-obleka/

Romantični rokavi

3D okraski dajejo naši obleki z dolgimi rokavi A-linije presenetljiv izgled, ki bi se odlično ujemala s pisanimi cvetovi in ​​sveže obrezano travo. Poroka na vrtu na Gradu Otočec…prekrasno! #GradOtočec https://www.grad-otocec.com/si/sl/ponudba/poroke/

https://mementogalerija.si/product/celine-porocna-obleka/

Prozorni detajli

Stranski transparenten detajl na naši čudoviti obleki, v obliki ožje A linije doda tisto sanjsko piko na i. Prav tako je posuta z manjšimi belo svetlikajočimi pikami ter krasnim pasom, kar vzbuja razpoloženje v mirnem vrtu. Poroka na vrtu Vile Tartini….nepozabno! #VilaTartini https://www.vila-tartini.com/domov

https://mementogalerija.si/product/fabiana-porocna-obleka/

Nežna čipka

V vrtovih se počutiš tiho in občutljivo, zato je čipkasta tkanina zmagovalna kombinacija. Naša obleka je v celoti izdelan iz vezene čipke in ima preprosto, a vpadljivo silhueto. Poroka v parku posestva Brdo…čista eleganca! #Brdoprikranju

https://mementogalerija.si/product/pandora-porocna-obleka/

Sanjavi volumen

Naša obleka za princese Darlene je prefinjena in rezana asimetrično. Romantična obleka, ki je narejena za neveste z romantičnim šopkom svetlih vrtnic v naročju. Poroka v parku Arboretum…nepozabno! #Arboretum

https://mementogalerija.si/product/darlene-porocna-obleka/

Spuščene naramnice

Silhueta brez ramen je eden najlažjih načinov, da svojemu nevestnemu videzu dodate pridih. Naša Lynee ponuja elegantne spuščene rokave ‘na ladjico’ in čudovit bleščeč vzorec prek cele obleke.Poroka na vrtu prečudovite Vile Fabiani….filmsko! #VilaFabiani

https://mementogalerija.si/product-category/porocne-obleke/porocne-obleke-porocne-obleke/

Zapleten vzorec

Zapleten vzorec na dekolteju je zanesljiv način, da dodate dramo vsaki poročni obleki. Naša Carla  s svojim doda eterični videz obleke. Odličen spodnji del je stopničast in umirjen v primerjavi z zgornjim delom obleke. Breztežen videz, namenjen vrtu. Poroka na travi ob leni reki Kolpi v Big Berry Luxury Resortu…sproščujoče! #BigBerry https://www.bigberry.eu/si/big-berry-poroka/

https://mementogalerija.si/product/carla-porocna-obleka/

Zapisala: Urška Sodec Bedrač

0 komentarji

VETER JI JE ODNESEL TANČICO,

TAKO MOČNO JO JE OBJEL, DA JI JE SNEL TANČICO IN POVRHU ŠE POKVARIL PRIČESKO

Takšni naslovi me vedno znervirajo, pa ne zaradi situacije, ki je nastala, a ker o tančicah, odkar sem odprla poročno galerijo, vem najmanj. Kako je to mogoče, se vedno sprašujem? Ji niso mogli dovolj čvrsto pritrdit tega hudirja na glavo? Zakaj si je sploh umislila tančico, če jo potem vsi svatje iščejo po vseh kotih in kotičkih….aaaaaaaaaaaaaaaaa. No, vsaj nečemu se bodo vsa naslednja leta smejali, si mislim. Vse to me je pripeljalo do odločitve, da se podrobno seznanim s kosom, ki si ga ne izbere vsaka nevesta. S kosom, ki je lahko poseben, pregrešno drag, krasen na fotkah a hkrati je lahko sitna dekoracija, ki te spravlja ob živce.

Zakaj si sploh nadeti tančico, kaj veleva tradicija? Tančico so neveste nosile že v času Rimljanov. Ščitile so jo pred zli duhovi, nošenje le te pa je pomenilo tudi, da je nevesta devica. Danes tančica ni več obvezen poročni dekor. A v zadnjem času se je izkazal rek Old is New. In za tančico to res drži. Vse več nevest razmišlja o njej in na kakšen način si jo nadenejo, njihova domišljija nima meja.

Seveda pa je najbolj zanimivo kot v filmih, da gre del tančice prek obraza. V kolikor te do oltarja pospremi oče/spremljevalec, ti tančico dvigne on, ali pa ti samo dvigne tančico za poljub, jo nato spusti nazaj ter te »odda« ženinu. Kako te odda ženinu, je več opcij. Meni najljubša je, da se z njim rokuje ali še lepše objame ter mu reče »Čuvaj jo.« Ko sta proglašena za moža in ženo, se dvigne tančica in tvoj novo pečeni mož te poljubi.

Koliko časa nosiš tančico na poroki je sicer tvoja odločitev. Odvisno od prvega plesa, od iger, od rezanja torte ali pa ti je vseeno ter ga obdržiš na glavi do konca.

Čeprav nimam nič proti dobremu zaslužku, svojim strankam vseeno svetujem, da velja dobro premisliti, naj nosijo tančico ali ne. Poroke na prostem so trenutno in, lansko leto pa smo kar nekajkrat zaradi vetra lovili tančico. Enkrat je pristala v morju in jo je pogumni ženin rešil pred ogromnimi valovi; hvala bogu se ni nič zgodilo. Spet drugič se je na višku poročne zabave rodila ideja o slikanju pod drevesom, ki so ga posadili v tistem letu, ko se je rodila nevesta. Pod tem drevesom je uboga reva stala, ko se je v tančico zakadil netopir in poskrbel za 15 minutni žur s kričanjem. Zgodilo se je tudi, da je nevesta pri »lovljenju selfija« ugotovila, da se njena pričeska ne vidi dovolj dobro in si izpulila tančico ter si pri tem pokvarila večino pričeske…ne potrebujete ugibat kaj je sledilo.

Skratka, kakršen koli razlog boste imele si zapomnite, da je to vaš dan, počutiti se morate udobno in za nič na svetu vam niti najdražja tančica ne sme pokvariti tega dne. Ter previdno pri svečah 🙂

Ampak navedla sem res dogodke, ki se ne zgodijo pogosto.

Mogoče bi samo izpostavila vprašanje, ki mi ga je zastavila ena prijazna gospodična in sicer ali se za njeno drugo poroko spodobi nositi tančico?

Moje mnenje je, da nosite, kar vam je všeč. Itak na vaši drugi poroki gostje ne bodo isti, vsaj na eni strani ne 😉 Pazite samo, da bo tančica primerna k obleki in pazite na tistih 50 odtenkov bele.

Zapomnite si, križ, ki si ga nadenemo, nosimo same hahahaha

Lepo mi bodite, drage moje dame xoxo Urška

vir fotografij: The Knot

0 komentarji

Vsakodnevno se srečujemo z maturantkami, ki iščejo svojo najlepšo maturantsko obleko. Ene si želijo obleko, ki bi bila zelo opazna, druge spet čim manj opazno, tretjim je pa vseeno, ker jim maturantsko obleko izberejo mame.

Prejšnji teden je k nam prišla deklica, ki ni točno vedela kakšno maturantsko obleko si želi. Odločna pa je bila o barvi. Nude. Prebrskali smo obleke po dolgem in počez in takšne, ki bi ji ustrezala, žal nismo našli. Ko je že skoraj odšla skozi vrata, se je mama zagledala v eno od naših poročnih oblek. Svoji hčerki je povedala, da si je vedno želela imeti takšno poročno obleko, a žal takrat, ko se je ona poročila, tega v bivši državi niso imeli, kaj šele, da bi si takšno obleko lahko privoščili. Z žarom v očeh si jo je ogledovala. “Kaj pa. če bi to probala?” je vprašala svojo hči, “če že meni ni bila usojena, jo mogoče dobiš pa ti!” Hči ni bila navdušena, kajti to je le poročna obleka, a je za mamo to storila.

Vse, kar smo z obleko rabili storiti je bilo , da smo skrajšali vlečko. Ostalo je bilo kot narejeno, ustvarjeno zanjo. Obleka Mia bo naša predstavnica na maturantskem plesu ene od ljubljanskih gimnazij. Upam, da nam maturantka pošlje kakšno lepo sliko. Do takrat pa …Mia…

Ali je obleka primerna za obe priložnosti, pa presodite sami 🙂 se beremo, U.

 

 

0 komentarji

Če je sreča zbuditi se z nasmehom na obrazu v nov dan,
nasmeh, ki ga ujameš na ulici,
prijatelji, ki ti vedno stojijo ob strani,
objem, ki pomiri dušo,
ukraden poljub, ki ti ogreje srce,
potem vam v novem letu želimo le
obilico sreče…IMEJTE SE RADI!

0 komentarji

Iščete idejo za darilo, pa vas nič ne prepriča? Darilni bon je lahko čudovito darilo. Naj tudi vaše pod smrekico pričaka Memento darilni bon. Če koga v prihajajočem letu čaka poroka ali poseben trenutek, je darilni bon več kot odlična ideja za ljubitelje lepega in popolnega.

Memento team 🙂

X